Plannen en prioriteiten


Helaas moet geconstateerd worden dat de giften / inzamelingsacties van de afgelopen jaren fors zijn teruggelopen. Alhoewel met een aanpassing van het inkomstenbeleid getracht wordt meer structurele inkomsten te genereren is op dit moment het dekken van de jaarlijkse exploitatiekosten het eerste doel. 

In 2017 is besloten het kindertehuis uit te breiden vanwege het feit dat anders een vermindering van het aantal kinderen noodzakelijk zou worden als gevolg van wettelijke bepalingen. We zijn er in geslaagd om de benodigde financiële middelen voor deze investering met enkele speciale acties te werven. Ook is de financiële situatie van onze stichting door de ontvangst van legaten verbeterd. Hiertoe hebben we een beleidsnotitie voor de daardoor ontstane reserves opgesteld.