Beleidsnotitie Financiële Reserves.


Het bestuur heeft een notitie opgesteld en in haar vergadering geaccordeerd, waarin de verschillende financiële doelreserves zijn benoemd en het beleid ten aanzien van deze financiële reserves is vastgelegd. Hierbij zijn de volgende doelen benoemd. - De jaarlijkse exploitatiekosten van het kindertehuis in India zo goed mogelijk en voor langere termijn waarborgen. - In beperkte mate ook gelden beschikbaar stellen via een “revolving fund” voor studiekostenvergoeding voor de meest kansarme kinderen (bijvoorbeeld meisjes, die een universitaire medische opleiding willen volgen e anders die kans onmogelijk zullen hebben). Het revolving fund houdt in dat na een succesvolle studie en een betaalde functie op dat niveau, de betreffende student de verstrekte studiekostenvergoeding weer terugbetaalt aan het kindertehuis. Het bedrag kan daarna weer opnieuw besteed worden aan volgende kansarme studenten. - Het vermogen zo goed mogelijk beleggen, zodat een deel van de exploitatiekosten in de toekomst gedekt kunnen worden uit de opbrengsten van de financiële reserves. Jaarlijks wordt het beleid betreffende deze financiële reserves geëvalueerd en zo nodig aangepast.